Archivos para 9 marzo 2013

Opiniones acerca del “cuestionario” sobre los residuos en Arrasate (Ganbara-DV 2013-03-08)

El cuestionario sobre residuos buzoneado por el consistorio de Arrasate sigue generando buen números de comentarios entre los vecinos del citado municipio. Un arrasatearra nos comentaba por teléfono que «las encuestas son realmente complicadas de rellenar, y en un tema que es tan importante y que tantos quebraderos de cabeza está generando, lo normal hubiera sido que las hubieran simplificado a una sola pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que se implante el ‘puerta a puerta’, sí o no? Esa pregunta es clara y la entendemos todo el mundo, y no lo que nos han presentado, que en el caso de personas mayores resulta ininteligible », opinaba. También en la web este tema está generando más de un comentario. «Independiente de que se esté a favor o en contra del PaP, lo cierto es que lees la ‘encuesta’ y te tronchas. Da vergüenza ajena. Pero vamos a ver, si hay una mayoría suficiente en el Ayuntamiento y se va a implantar el ‘PaP’, pues vale, ¡adelante! Lo que no entiendo es a qué viene todo este circo de la ‘encuesta’. ¿Estarán tratando de tapar el desprecio que le hicieron a un colectivo de más de 6.000 firmas? Con la ‘encuesta’ parece que se consulta a la ciudadanía, pero sin hacer una consulta de verdad», nos escribía un arrasatearra. Otro lector se preguntaba: ¿Para qué sirve la encuesta si ya está decidido poner el ‘PaP’? Yo no la rellené por este motivo; no soy de ningún partido político, pero aún así estoy en contra del PaP y a favor del quinto contenedor», nos hacía saber. También hay quien reclama una consulta directa. «No estoy en contra del puerta a puerta pero sí de imponerlo sin una consulta directa, al final la subida de basuras la pagaremos nosotros. ¿Por qué tienen los políticos ese miedo a la respuesta del pueblo? Podían ir a Suiza y ver cómo se hacen referéndums diarios, para consultar a la ciudadanía», proponía este lector. Por otra parte, hay quien considera apropiada esta encuesta para conocer la valoración que hace la población arrasatearra del ‘PaP’, pues el primer objetivo es el de evitar a toda costa la puesta en marcha de la incineradora. «Aquí de lo que se trata es de evitar como sea que a la ciudadanía se le imponga una incineradora contaminante y cancerígena… Una vez logrado eso, solo se trata de concertar la forma más eficaz de gestionar, reciclar, toda la basura… y eso no viene del esfuerzo del cielo, sino con el compromiso de todos los ciudadanos para con ese hermoso objetivo», manifestaba un lector.

Deja un comentario

OÑATI IRAUNKORRA! (Angel Biain, EAJ-PNVko zinegotzia)

Joan zen otsailaren 10ean Diario Vasco egunkarian, Oñatin “energia garbia” ekoiztu eta banatzen dela zioen erreportaia argitaratu zen eta hausnarketaren abiapuntua hauxe zen, “adituen iritziz argindarra dela eredu energetiko iraunkorraren giltzarria”.

1989an Olate osorik erosi zenean abiatuz, eta nagusiki azken 24 urteetan kontsolidatu den lorpen honek bultzatuta, honako gogoeta egitera narama.

Lehenengo eta behin, epe luzerako begiradaz erabakiak hartzearen garrantzia azpimarratu nahi dut, beti ere herriarengan pentsatuz, behar besteko planifikazioarekin eta inprobisaziorik gabe, bideragarritasuna eta zama finantzieroak ondo aztertuz, hobekuntzarako eta autogestioko helburu tasatuekin, eta abar.

Era honetako erabakiak dira, edozein erakunde mailatan zorroztasunez hartuta, Herri honen nazio eraikuntza osatzen dutenak. Arrisku handikoak eta oso kritikatuak diren erabakiak, plano politikoan batik bat, eta gainera urte luzeak igarota bakarrik aitortzen zaie arrakasta, batez ere inbertsio handiak direnean.

Kasu zehatz honetan, Eli Galdosek gidatutako Gobernu talde hark hartutako erabakiaren meritu ikaragarria azpimarratu nahi dut, eta ondorengo guztiei ere zabaldu nahi diet. Benetan, inbertsio haren zamarekin egin behar izan dute aurrera, baina planifikazio estu batez jarraitu dute zerbitzu publikoa eta egun Oñatik dituen azpiegitura zein ekipamendua mantentzen eta hobetzen. Gainera beti, Herri honetako ingurumen iraunkortasunaren esparruko erakundeentzat erreferentziazko herri izatea aitortu zaio eremu guztietan.

Eta bigarrenik, nire poza adierazi nahi dut, Oñargi eta Ur Jauziak-en egungo arduradunak dioena irakurtzean, alegia, inbertsio hori positiboki baloratzen duela ekoefizientea, berriztagarria, negutegi efektuko isurketak murrizten dituena eta abar delako, izan ere orain 24 urte EAJk behin eta berriro, kritika publiko gogorrak jaso baitzituen ezker abertzalearen aldetik.

Lehen nioena, inbertsio handien aziertoak oso epe luzera baloratzen dira.

El reportaje publicado en el Diario Vasco el pasado 10 de febrero, sobre la producción y distribución de “energía limpia” en Oñati, parte de la reflexión inicial de que “según los expertos la electricidad es la piedra angular de un modelo energético sostenible”. Este camino que se ha construido y consolidado, principalmente, en los últimos 24 años desde la adquisición plena de Olate en 1989, me lleva a publicar estas consideraciones.

En primer lugar, destacar la importancia de tomar las decisiones con visión a largo plazo, pensando en el pueblo, con adecuada planificación y sin improvisaciones, con un análisis de viabilidad y cargas financieras, con objetivos tasados de mejora, de autogestión, etc… Las decisiones de este tipo, adoptadas  en cualquier nivel institucional y con rigor, son las que han colaborado a la construcción nacional de este Pueblo y de este País. Decisiones que son muy arriesgadas y muy criticadas, sobre todo en el plano político, pero cuyo acierto sólo se ve a largo plazo, sobre todo, cuando se trata de grandes inversiones.

En este caso concreto, quiero señalar el gran mérito de la decisión de aquel equipo de gobierno liderado por Eli Galdos y extenderlo a todos los que le han seguido. Es verdad que todos ellos han tenido que sortear las cargas de aquella inversión pero que, con una planificación austera, han seguido manteniendo y mejorando el servicio público y las infraestructuras y equipamientos que hoy tiene Oñati. Y siempre, con el reconocimiento de ser un pueblo referente, en todos los ámbitos, para las instituciones responsables de la sostenibilidad medioambiental de este País.

En segundo lugar, decir que me alegra leer que el responsable actual de Oñargi y Ur-Jauziak, valora positivamente esta inversión por: eco eficiente, renovable, reductora de emisiones de efecto invernadero etc… porque hace 24 años el PNV recibió duras y reiteradas críticas públicas desde la izquierda abertzale.

Como decía, los aciertos de las grandes inversiones no se valoran más que a largo plazo.

 

Deja un comentario

ALKATEEN SOLDATA (Lourdes Idoiaga, Oñatiko alkate ohia)

Berriro ere, BILDUren udal Gobernuak otsaileko Kontzejupetik erabili zuen lehengo Alkatearen eta oraingoaren soldatei buruz informazioa emateko, baina egiaren zati bat emanez. Oso gogorra egiten zait erantzun hau ematea baina, zintzotasun eta ohoreagatik, beharrezkoa dela uste dugu gauza batzuk argitzea.

Ez gara hasiko, aipatzen dioten osotasuneko kosteari ñabardurak egiten, ezinezkoa bailitzateke lerro gutxitan egitea eta onartu egiten dugu, baina liberazioen gaia bai argitu nahi dugula. Honelaxe egin liteke galdera: EAJko zenbat politikok jardun zuten liberatuta eta udaletik nomina oso bat jasotzen? Eta gauza bera: BILDUko zenbat legealdi honetan? Eta erantzuna hauxe litzateke:

1. Udalean nominarekin liberatutako pertsonak: aurreko legealdian Alkatea bakarrik (eta zinegotzi bat, ez liberatua, asignazio diferentzial batekin baina ez Gizarte Segurantza, ez nomina eta ez beste ezer).

Orain, bi pertsona daude udalaren nomina osoarekin: Alkatea eta alkateorde bat.

Sekula ez dugu kritikatu beraien antolamendua, hori Gobernu bakoitzak erabakitzen baitu, ekipoaren disponibilitatea, formakuntza, gestioan duten esperientzia eta abar kontuan hartuta.

2. Nominen kostea: Lehengo Alkatearena, Gizarte Segurantza eta PFEZ edo IRPF barne, 90.254,52 €koa zen 2011 (ez esandako 92.395,95 €; ikus Aurrekontuak).

Orain, kontzeptu berberetan Alkateak 62.326,72 € kobratzen du (eta ez aipatzen duten 58.882,10 €) eta alkateordeak 58.851,92 € (Ikus Aurrekontuak). Inoiz ere ez diegu koste horrengatik kritikarik egin.

Beharrezkoa da bestalde aipatzea, udal gehienetan (edozein kolore politikotakoak direla) liberazioak ordaintzeko erabiltzen den irizpidea, soldatak aurretik jasotzen zirenekin parekatzea dela. Hori esanda eta gai hauekiko sentiberatasuna kontuan hartuta, agian norbaitek nire aurreko soldata eztabaida lezake, baina berez emakume kooperatibista baten soldata zen, zuzendaritza postu batean zegoena, 35 urteko esperientziaz.

Gainera dena argitzen jarrita, hauxe erantsiko dut: udalean sartzean neure borondatez erabaki nuela aurreko urtean baino 29.824€ gutxiago kobratzea (Plenoan agiri bidez egiaztatutakoa), eta bestalde, 2006ko otsailetik 2007ko uztaila bitartean ezer kobratu gabe izan nituela Alkate-lanak.

Transparentziaz hitz egin baina informazio partziala eta fokalizatua ematen bada, ez da betetzen hain delikatuak diren datuek eskatzen duten informazioa zorroztasunez ematearen baldintza. Gauzak argitzea baino ez dugu nahi, ez baikara sartu gai honetan BILDUren jarduna kritikatzen.

Una vez más el Gobierno Municipal de Bildu, utilizó Kontzejupetik de febrero para dar información que resulta parcial, sobre los sueldos de la anterior Alcaldesa y el Alcalde actual. Resulta muy duro responder pero, por honestidad y honorabilidad, vemos necesario aclarar algunos aspectos.

No entramos a matizar el coste global que mencionan porque resulta imposible en estas líneas y lo aceptamos, pero sí queremos aclarar el tema de las liberaciones. La pregunta puede reformularse como sigue: ¿Cuántos políticos de EAJ estuvieron liberados y cobrando una nómina íntegra del Ayuntamiento?¿Y lo mismo de BILDU en esta legislatura?. Y la respuesta sería ésta

1. Personas liberadas en nómina del Ayuntamiento: en la legislatura anterior sólo la Alcaldesa (más un concejal, no liberado, con una asignación diferencial pero sin nomina ni Seguridad Social etc.).

En ésta hay dos personas liberadas con nómina completa del Ayuntamiento: el Alcalde y un teniente de alcalde. Nunca hemos criticado su organización porque cada Gobierno lo decide en base a: disponibilidad de su equipo, formación, experiencia en la gestión, etc….

2. Coste de las nóminas: el de la Alcaldesa (incluida Seguridad Social e I.R.P.F) para 2011 era de 90.254,52 € (no 92.395,95 € que citan; ver Presupuestos). Ahora, por los mismos conceptos, el Alcalde cobra 62.326,72€ (no 58.882,10€ que citan) y el teniente alcalde 58.851,92 (Ver presupuestos). Nunca les hemos criticado este coste.

Conviene mencionar que el criterio que se utiliza para retribuir una liberación, en la mayoría de los Ayuntamientos (de todos los colores políticos), es el de equiparar a las retribuciones del trabajo anterior. Dicho esto y dada la sensibilidad de estas cuestiones, alguien pudiera cuestionar mi retribución anterior pero realmente era el sueldo de una mujer cooperativista, con un puesto directivo y 35 años de experiencia. Y puestos a aclarar todo, añado que al incorporarme al Ayuntamiento decidí, voluntariamente, cobrar 29.824 € menos que el año anterior (justificado documentalmente en Pleno) y que desde febrero de 2006 hasta julio de 2007 ejercí la alcaldía sin cobrar.

Si se habla de trasparencia pero se vierte información parcial y focalizada, no se cumple con el rigor informativo exigido para datos tan sensibles. Sólo lo queremos aclarar porque no hemos entrado a criticar la actuación de Bildu en este ámbito.

Deja un comentario